Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné pro kupní smlouvy uzavřené od 1.2.2018.

Tyto obchodní podmínky jsou smluvní a platí pro nákup v internetovém obchodě www.pasetafone.cz (nikoliv pro nákup na provozovně - prodejně bez předchozí objednávky). . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatel internetových stránek www.pasetafone.cz je společnost Pasetafone.cz, Paseta invest s.r.o., Ječná 508/10, Praha 2, 12000, Nové Město, IČ 24170712

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt (osoba), nikoliv spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Zboží dodáváme pouze na území ČR.

1. Vymezení pojmů

Kupní smlouva: definuje § 2079 obč.zákoníku. Prodávající se zavazuje předmět koupě odevzdat a umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí. 
Spotřebitelská smlouva: definuje § 1810 obč.zák. Smlouvu uzavírá spotřebitel s podnikatelem ( spotřebitel - prodávající ). 
Ve smyslu § 1822 obč.zák.: Smlouva je v momentě uzavření předána kupujícímu elektronicky formou automatického emailu v podobě potvrzení objednávky (není-li tato pouze rezervací), dále při plnění smlouvy (převzetí věci a uhrazení je tato smlouva předána spotřebiteli ve fyzické formě v podobě faktury-dokladu o koupi), a tímto jsou také předány v elektronické podobě kupujícímu obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy. 

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 
Kupující / spotřebitel § 419 obč.zák. – je člověk, který při uzavírání smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč.zák., osoba která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (nákup zboží na IČ, DIČ, jméno společnosti kupujícího atd…) Dále vše upřesňuje obchodní zákoník. Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle obchodního zákoníku. Záruka je tímto stanovena dohodou na 12 měsíců. Odstoupení od kupní smlouvy je možné jen po dohodě, termín pro vyřízení reklamace není pevně stanoven. 

Uzavření kupní smlouvy – při objednání zboží za pomocí prostředků komunikace na dálku s požadavkem kupujícího na doručení přepravní společností - bezkontaktní způsob převzetí - vzniká momentem objednání a potvrzení přijetí objednávky kupní smlouva uzavřená za pomoci prostředků komunikace na dálku. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Je-li nějaká část těchto obchodních podmínek neplatná nezneplatňuje tyto celé obchodní podmínky. Pouze vlastní neplatnou část. 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.pasetafone.cz. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.pasetafone.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Objednávka

Objednávka je možná telefonicky na tel. čísle +420 777 537 712 nebo řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.pasetafone.cz

 Uskutečněním objednávky souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami a je povinen se s nimi seznámit v plném rozsahu před uskutečněním objednávky. Kupující není oprávněn měnit povahu nabídky a požadovat jiné, než nabízené zboží za jiných než nabízených podmínek. V případě uskutečnění objednávky řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.pasetafone.cz bude o tomto kroku spotřebitel informován automatickým emailem ve kterém mu bude sděleno i číslo jeho objednávky. Případné chyby v objednávce způsobené špatným vyplněním ze strany kupujícího lze opravit na žádost kupujícího. Zažádat o opravu lze emailem nebo telefonicky. Za správnost údajů uvedených kupujícím v objednávce odpovídá kupující. Při objednání více kusů zboží, nebo přesáhne-li celková cena objednaného zboží 13.000,-Kč, může být vyžadována po kupujícím záloha splatná před plněním . 

V případě, že prodávající nebude schopen dostát svému závazku a zajistit plnění potvrzené objednávky (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné, není možné dodat zboží za původní cenu např. z důvodu nestandardního výkyvu kurzu koruny vůči světovým měnám, je-li zboží vyprodané – skladové zásoby jsou omezené, atd.), je prodávající takovou objednávku oprávněn po dohodě s kupujícím zrušit, nebo prodloužit termín dodání objednaného zboží, případně zaslat podobný typ zboží v podobné cenové kategorii. V případě zrušení objednávky bez zbytečného odkladu kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. Jakmile je zboží expedováno (předáno přepravci), je o tomto kroku kupující informován emailem. Kupující souhlasí se započetím plnění kupní smlouvy ze strany dodavatele ihned po jejím uzavření. 

V případě požadavku kupujícího na zrušení kupní smlouvy před jejím plněním bude kupní smlouva stornována - zrušena pouze po dohodě s prodávajícím. Kupující o zrušení smlouvy neprodleně informuje prodávajícího a to buď telefonicky nebo emailem. 
V případě neplnění kupní smlouvy ze strany kupujícího (např. při odmítnutí převzetí zboží od dopravce, nevyzvednutí na prodejně, neuhrazení kupní ceny atd, po potvrzení objednávky prodávajícím, je kupující povinen zaplatit stornopoplatek ve výši 500 Kč. Vyjímku tvoří odmítnutí plnění z důvodu poškození zásilky.

4. Cena zboží

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s vyjímkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Společnost Paseta invest s.r.o. je plátcem DPH.

5. Platební podmínky

Objednané zboží je možné zaplatit hotovosti, Kreditní kartou nebo formou dobírky v hotovosti při jeho převzetí od dopravce - česká pošta, PPL, DPD, FEDEX,  při vyzvednutí na prodejně. Kupující obdrží současně s výrobkem doklad o koupi – fakturu s vyznačenými informacemi o prodávajícím a kupujícím, který kupní smlouvu s prodávajícím uzavřel, také informace o výrobku včetně jeho výrobního čísla. Doklad o koupi – faktura je nedílnou součástí dodávky (kupní smlouvy) a tento doklad je důležité doložit při identifikaci výrobku a prokazování nabytí výrobku při uplatnění reklamace, případně práva na odstoupení od smlouvy, či uplatnění práv z kupní smlouvy plynoucích.

6. Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem , je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných závadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno (poškrábáno, podřeno, nefunkční atd...), informujje o tomto stavu kupující prodávajícího ihned, nebo nejpozději do 24 hodin po fyzickém převzetí zboží. Doporučujeme písemnou formou např. emailem. 

Kupující, který je spotřebitelem , má co nejdříve provést prohlídku zboží po dodání, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno ( poškrábáno, podřeno, nefunkční atd...) informuje o tomto stavu kupující prodávajícího ihned, nebo nejpozději do 24 hodin po převzetí zboží. Doporučujeme písemnou formou např. emailem. 
Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Pro kladné vyřízení takové reklamace je vhodné doložit záznam o poškození výrobku při dopravě, podepsané dopravcem. 

Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného a nebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující. 
Odpovědnost nahodilé zkázy (vzniku škody na zboží) přechází na kupujícího v momentě převzetí věci, nebo v momentě zapůjčení věci po celou dobu zapůjčení až do vrácení věci zpět prodávajícímu (např. po dobu odzkoušení věci kupujícím před jejím uhrazením, převzetím, nebo jen při odzkoušení bez následného uzavření kupní smlouvy atd.) 
Kupující je po převzetí zboží, před tím, než začne výrobek používat, povinen se seznámit s návodem k obsluze a účelem, k němuž je výrobek určen. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně užívání věci, které by mohli vést k poškození výrobku kontaktuje kupující prodávajícího před započetím užívání věci.

7. Rozpor s kupní smlouvou

Viz. obč.zák. § 2161. Vada na výrobku, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 

V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující - spotřebitel právo u nové věci dle § 2169 obč.zák. na dodání nové věci bez vad, není-li to vzhledem k dané vadě nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti věci, má kupující právo pouze na bezplatnou výměnu této součásti. Je-li vada výrobku neodstranitelná, může od kupní smlouvy odstoupit. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. 

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě prodávajícím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8. Záruční podmínky - podmínky reklamace

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána spotřebiteli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě a byla-li tato shledána reklamací oprávněnou. Tato doba je definována od převzetí výrobku prodávajícím k reklamaci do doby vyřízení reklamace. V případě výměny zboží v záruční době nezačíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Spotřebitel při uplatnění záruky má: 
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadné součásti, případně slevu z kupní ceny. Není-li takový postup možný, má právo odstoupit od kupní smlouvy. 
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží právo odstoupit od kupní smlouvy. 
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží právo odstoupit od kupní smlouvy. 
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. 
Má-li výrobek vadu, pro kterou hodlá kupující odstoupit od smlouvy a neoznámí-li kupující vadu prodávajícímu včas – bez zbytečného odkladu ( do 3 dnů od projevení - zjištění vady ) pozbývá kupující právo od smlouvy odstoupit. 
Vadný výrobek může být po dohodě vyměněn za jiný. 
Není-li stanoveno jinak: Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. U věcí použitých se odpovědnost prodávajícího vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím - spotřebitelem a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 2168 odst. 3 občanského zákoníku). Projeví-li se vada na výrobku při prodeji použitého zboží do 6 měsíců od prodeje-převzetí výrobku a neprokáže-li se že tato vada vznikla až po převzetí, platí že se jedná o vadu, která existovala již v době převzetí výrobku. 
Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu v zákonem stanovené lhůtě. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím - spotřebitelem. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. To však neznamená, že tato práva vznikají v případě jakékoli opožděně vyřízené reklamace bez ohledu na její oprávněnost. Uvedený následek nastane pouze za předpokladu, že výrobek skutečně má vadu, za kterou prodávající odpovídá. Další podmínkou též je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek a vadu případně odstranit. 
Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 
Upozornění: záruka se mimo jiné nevztahuje na závady, odchylky a vzniklé chyby způsobené neodborným zásahem do software výrobku, např. reinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd.

Takto vzniklé vady, odchylky a chyby musí spotřebitel řešit s poskytovatelem od kterého byla služba, nebo softwarový produkt pořízen. 

Reklamaci je nutné uplatnit vždy u prodávajícího. 
Na produkt dodaný kupujícímu zdarma se záruka nestanovuje žádná (dárek k výrobku jako je např. příslušenství, služby poskytované zdarma, softwarový produkt poskytovaný zdarma např. navigace, hry, aplikace atd.)