Reklamační řád

Reklamační řád

Záruční podmínky - podmínky reklamace

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána spotřebiteli. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě a byla-li tato shledána reklamací oprávněnou. Tato doba je definována od převzetí výrobku prodávajícím k reklamaci do doby vyřízení reklamace. V případě výměny zboží v záruční době nezačíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Spotřebitel při uplatnění záruky má: 
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadné součásti, případně slevu z kupní ceny. Není-li takový postup možný, má právo odstoupit od kupní smlouvy. 
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží právo odstoupit od kupní smlouvy. 
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží právo odstoupit od kupní smlouvy. 
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. 

Má-li výrobek vadu, pro kterou hodlá kupující odstoupit od smlouvy a neoznámí-li kupující vadu prodávajícímu včas – bez zbytečného odkladu ( do 3 dnů od projevení - zjištění vady ) pozbývá kupující právo od smlouvy odstoupit. 
Vadný výrobek může být po dohodě vyměněn za jiný. 

Není-li stanoveno jinak: Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. U věcí použitých se odpovědnost prodávajícího vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím - spotřebitelem a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 2168 odst. 3 občanského zákoníku). Projeví-li se vada na výrobku při prodeji použitého zboží do 6 měsíců od prodeje-převzetí výrobku a neprokáže-li se že tato vada vznikla až po převzetí, platí že se jedná o vadu, která existovala již v době převzetí výrobku. 

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu v zákonem stanovené lhůtě. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím - spotřebitelem. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. To však neznamená, že tato práva vznikají v případě jakékoli opožděně vyřízené reklamace bez ohledu na její oprávněnost. Uvedený následek nastane pouze za předpokladu, že výrobek skutečně má vadu, za kterou prodávající odpovídá. Další podmínkou též je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek a vadu případně odstranit. 

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

Upozornění: záruka se mimo jiné nevztahuje na Baterii, závady, odchylky a vzniklé chyby způsobené neodborným zásahem do software výrobku, např. reinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd, vniklé tekutiny do přístroje Takto vzniklé vady, odchylky a chyby musí spotřebitel řešit s poskytovatelem od kterého byla služba, nebo softwarový produkt pořízen. 
Reklamaci je nutné uplatnit vždy u prodávajícího. 

Na produkt dodaný kupujícímu zdarma se záruka nestanovuje žádná (dárek k výrobku jako je např. příslušenství, služby poskytované zdarma, softwarový produkt poskytovaný zdarma např. navigace, hry, aplikace atd.)

 

REKLAMACE 

V případě reklamace je nutné přinést či zaslat reklamovaný výrobek a originál/kopii faktury na adresu:

 

PASETAFONE.CZ

Ječná 508/10, Praha 2, 12000, Nové Město

Firma Paseta Invest s.r.o je oprávněna přijímat k záruční opravě pouze výrobky, které sama prodala. 
Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu u prodávajícího reklamovat. Práva kupujícího plynoucí z uzavřené kupní smlouvy a jsou na třetí osobu nepřenosná! 

Vadou výrobku se rozumí změna (vlastnosti) výrobku, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo nevhodná výrobní technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. 
Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. 

Záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než poskytovaná záruka. Je-li kupujícím spotřebitel, záruka je tímto stanovena na 12 měsíců záruku nelze uplatnit na Baterii

Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle obchodního zákoníku . Záruka je tímto stanovena dohodou na 12 měsíců záruka se nevztahuje na Baterii. Odstoupení od kupní smlouvy je možné jen po dohodě, termín pro vyřízení reklamace není pevně stanoven atd. 
Náklady a škody, které vzniknou prodávajícímu v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění reklamace zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující.

 

Způsob uplatnění reklamace

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek u prodávajícího reklamovat. Doporučujeme osobně nebo poštou na adrese PASETAFONE.CZ , Ječná 508/10, Praha 2, 12000, Nové Město. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena a jakýkoliv jiný postup je považován za porušení záručních podmínek a může vést k zamítnutí případné reklamace uplatněné po té u prodávajícího. 

Kupující bez zbytečného odkladu odešle-doručí vadný výrobek prodávajícímu. Nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace. Rovněž sdělí prodávajícímu při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace ) jaké právo při uplatnění reklamace si zvolil (jaké jsou požadavky kupujícího a jak má být reklamace vyřízena). Uplatnění práva nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu prodávajícímu včas bez zbytečného odkladu, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

Reklamovaný výrobek nesmí být uzamčen bezpečnostním kódem, nebo chráněn jakýmkoliv bezpečnostním prvkem ze strany uživatele. Takováto reklamace může být vyřízena jako neoprávněná z důvodu nemožnosti přezkoumání vady výrobku. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně jej chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, dále pojištěn a rovněž aby zásilka byla označena příslušnými symboly. Výrobek musí být kupujícím zabalen ve vhodném obalu, který zabrání jeho poškození při přepravě, v úplném stavu, nemusí být včetně příruček, kabelů, softwaru, a veškerého ostatního příslušenství tak, jak jej kupující převzal při zakoupení od prodávajícího, pokud toto není předmětem reklamace. Kupující prokáže pro řádné uplatnění reklamace původ zboží nejlépe doložením dokladu o koupi, popřípadě jiným věrohodným způsobem, prokáže, že reklamovaný výrobek zakoupil u prodávajícího. Při reklamaci za využití dopravce se doporučuje pečlivě si uschovat podací lístek, jako doklad o zaslání zboží. 

Reklamace by měla obsahovat: 
- identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresu), včetně uvedení telefonního spojení a emailu, 
- název reklamovaného výrobku, 
- přesný, jasný, výstižný a dostatečně konkrétní popis závady, 
- kompletní výrobek, který je reklamován (případně i příslušenství, s nímž byl zakoupen- je-li toto předmětem reklamace, nebo má spojitost s uvedenou vadou). 
- doklad o zakoupení výrobku, prokazující nabytí výrobku. 
- při reklamaci za využití dopravce korespondenční adresu, na niž si kupující přeje zaslat vyřízenou reklamaci. Není nutná, pokud je tato adresa shodná s bydlištěm či sídlem kupujícího.

 

Lhůta k uplatnění práva z odpovědnosti za vady

 Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Pro spotřebitele je záruční doba 12 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy. Záruční doba pro kupujícího, který není spotřebitelem je 12 měsíců. 
Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila – byla zjištěna. Případné prodlení při pokračujícím užívání výrobku s vadou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem k zamítnutí reklamace. Záruka se na základě uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) prodlužuje v případě, že tato byla oprávněná o dobu od uplatnění reklamace do doby, do které byl kupující povinen si vyřízenou reklamaci převzít. 
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet (např. akumulátory - životnost 6 měsíců, nelze uplatnit záruku na Betrii 

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

 Uplatnil-li kupující spotřebitel právo z odpovědnosti za vadu výrobku řádným způsobem, je prodávající nebo jím pověřená osoba povinna rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (§ 19 odst. .3 Ochr.Spotřebitele ). 
Stav reklamace kupující zjistí telefonickým, nebo emailovým dotazem na stav reklamace. To platí i o podání informace o vyřízení reklamace. Na tel.č.+420 777537712, email: pasetainvest@gmail.cz
Kupujícímu, který není spotřebitelem bude reklamace vyřízena v co nejkratším možném termínu. Dle obchodního zákoníku není v tomto případě stanovena lhůta pro vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace proto může být delší třiceti dní. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je tímto pro kupujícího, který není spotřebitelem stanovena na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace.

 

Rozsah záruky

 Záruka je neoprávněná v případě, že: 
- je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, 
- dojde k neoprávněnému zásahu do výrobku (demontáž, montáž, pokus o opravu atd.) 
- byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen, 
- byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi. 
- je výrobek mechanicky poškozen, nese známky hrubého zacházení, je-li zjištěn průnik kapaliny do výrobku (např. oxidace výrobku, zčervenání oxidačních známek umístěných ve výrobku pro kontrolu průniku kapaliny) 
- dojde k neoprávněnému odstranění bezpečnostních prvků proti neodborné manipulaci (demontáž, pokus o opravu atd.) a zejména odstranění oxidačních čidel a známek ve výrobku umístěných. 
- je výrobek používán s neoriginálním, nebo poškozeným příslušenstvím. Zejména používání neoriginálních nabíječek a baterií. 
Záruka se nevztahuje na: 
- na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním, 
- jakýkoliv neodborný zásah do software výrobku, např. reinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd... 
- poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí, 
- vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou, 
- vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku, 
- vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku, 
- u výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena. 
Upozornění: záruka se mimo jiné nevztahuje na závady, odchylky a vzniklé chyby způsobené zásahem do software výrobku, např. reinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd. Takto vzniklé vady, odchylky a chyby musí spotřebitel řešit s poskytovatelem, od kterého byla služba, nebo softwarový produkt pořízen. Software spadá pod licenční ujednání výrobce software a tato licence je dodávána k výrobku zdarma.

 

Převzetí výrobku po vyřízení reklamace

 Po vyřízení reklamace je výrobek zdarma zaslán zpět na adresu kupujícího nebo připraven k vyzvednutí na prodejně o čemž je kupující informován emailem. Kupující je povinen si od přepravce reklamovaný výrobek převzít. Neučiní-li tak, jdou účelně vynaložené náklady spojené s náhradním plněním k jeho tíži. Bude-li prodávající nucen uschovat věc – nevyzvednutou reklamaci na určitou dobu je tímto stanoven uskladňovací poplatek 10,- Kč za den uskladnění. Nepřevezme-li si kupující reklamaci do jednoho roku ode dne, kdy měla být tato vyzvednuta má právo prodávající takový výrobek prodat a získané prostředky použít na úhradu skladného. Zbytek získané částky bude kupujícímu zaslán jím zvoleným způsobem ( např. na účet, složenkou atd.)

 

Ochrana osobních údajů

 S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, adresa) až do jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu, také pro zaslání např. dotazníku spokojenosti a pro statistické účely. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, že nezbytné údaje pro doručení zboží (jméno, adresa, email, telefon) budou zpracovávány kupujícím zvoleným dopravcem za účelem kontaktování při doručování zásilek a vlastním doručení.

 

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem (občanský zákoník) § 1829 obč.zák. má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené výhradně použitím prostředků komunikace na dálku (internet, telefon atd.) do 14 dní od převzetí zboží. Platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána spotřebiteli. Spotřebitel odpovídá dodavateli dle § 1833 obč.zák. za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. (Jedná se zejména o náklady spojené s odstranění uživatelských a neoriginálních dat, vyčištění telefonu , nutná výměna části výrobku, nebo příslušenství z hygienických důvodů ( např. použitá a znečištěná sluchátka atd.) a celkové náklady spojené s uvedením zboží do stavu, ve kterém bylo spotřebiteli předáno ( např. výměna poškozených a opotřebených částí výrobku) atd. Jedná se tzv. o snížení hodnoty zboží ze strany spotřebitele. Částka skutečně vynaložených nákladů může být dána kupujícímu k úhradě. V každém konkrétním případě bude tato náhrada stanovena individuálním posouzením v samostatném řízení a je splatná ihned. Zboží musí být prodávajícímu vráceno (předáno, nebo zasláno) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží jím vrácené ve změněném stavu oproti předání kupujícímu při zakoupení, např. poškozeno, opotřebeno, bude nekompletní atd., vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Náklady spojené s navrácením věci prodávajícímu hradí kupující. Kupní cena včetně nákladů na dodání při odstoupení bude spotřebiteli vrácena způsobem, jakým byla uhrazena, případně jinak na základě dohody (na účet, složenkou atd.) do 14 dní od odstoupení od kupní smlouvy pouze v případě, že bude zboží prodávajícímu v zákonné lhůtě předáno, či prokázáno, že bylo zboží odesláno. Ne dříve. Cena nákladu na dodání zboží je nejnižší možná cena na dodání zboží při plnění objednávky. Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí občanským zákoníkem a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 
Právo odstoupit od smlouvy je podle § 1829 občanského zákoníku omezeno pouze na spotřebitele! 
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě dle § 1829 obč.zák. doporučujeme provést odstoupení od smlouvy uvedeným způsobem a odeslat prodávajícímu či přinést na prodejnu kompletní dodávku zboží, které má být vráceno včetně průvodního dopisu, kde bude uvedeno, že odstupujete od kupní smlouvy. 

Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a dokladu o koupi! Ve stavu v jakém bylo kupujícímu dodáno se všemi náležitostmi. Zboží se vrací včetně původního obalu. 
Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. 
Adresa pro zaslání: Pasetafone.cz., Ječná 508/10, Praha 2, 12000, Nové Město


Výklad: Uzavření kupní smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku vyžaduje výhradní použití alespoň jednoho z těchto prostředků, tj. neosobní účast obou stran od objednání až po převzetí a uhrazení věci kupujícím. Pouze v tomto případě se jedná o kupní smlouvu uzavřenou za pomocí prostředků komunikace na dálku. 
Vzniknou-li zúčastněným stranám vůči sobě navzájem pohledávky – dluží-li si vzájemné plnění stejného druhu , lze tyto pohledávky uspokojit vzájemným zápočtem těchto pohledávek. § 1985 obč. zák.

 

Závěrečná ustanovení

Zobrazené barevné varianty výrobků na katalogových listech jsou pouze informativní a nemusí se vždy shodovat se skutečně dodanou variantou výrobku. Výjimku tvoří výrobky, u kterých je např. barva specifikována přímo v názvu výrobku a dále pak výrobky, u kterých je požadovaná barva přímo specifikována kupujícím v poznámce u objednávky. Jednotlivé výrobky se mohou softwarově i hardwarově lišit v závislosti na způsobu výroby a dodání dodavatelem. Např. software se může u jednotlivých dodávek konkrétního modelu obsahově lišit. Také např. hardwarové qwertz/y klávesnice nemusí vždy odpovídat zvolenému jazyku v telefonu. Není to technicky ani možné. Výrobky jsou prodávány tak, jak jsou vyrobeny, dodány a schváleny pro prodej v EU. Standardně jsou námi dodávané mobilní telefony dodávány s českým manuálem, nebo je tento součástí SW telefonu jako aplikace. Dodávané výrobky mohou nést znaky některého z operátorů. Uskutečněním objednávky kupující souhlasí s podmínkami stanovenými v tomto nákupním řádu, se kterými měl možnost se seznámit před uskutečněním své objednávky a byl na ně dostatečně předem upozorněn. U mobilních telefonů je před expedicí objednávky ověřena funkčnost a kompletnost balení.

Ceník administrativních úkonů (ceny vč. DPH): 
-Změna fakturačních údajů po plnění kupní smlouvy - převzetí věci kupujícím a zaslání dokladu s novými fakturačními údaji. Cena za úkon 200 Kč. Nelze vyžadovat změnu fakturačních údajů z kupujícího, který není spotřebitelem na spotřebitele. 
-V případě změny fakturačních údajů na kupujícího, který není spotřebitelem je nutná písemná žádost kupujícího s uvedenými fakturačními údaji, které mají být změněny. 
-Vyhledání, vystavení a zaslání opisu dokladu o koupi (faktury). Cena za úkon 500 Kč. 
Zajištění přehrání software a odstranění uživatelských a neoriginálních dat - cena je individuální dle typu telefonu. Minimálně však 200,-Kč 
Odstranění zamykacího (bezpečnostního) kódu - odemčení telefonu - cena je individuální dle typu telefonu. Minimálně však 200,-Kč 
Záloha dat – individuální dle typu telefonu. Minimálně však 500,-Kč 
Tuto službu technických úkonů lze využít pouze v případě, je-li to legislativně a technicky možné. Tato služba není pro naši společnost povinná ani závazná. Lze o ni požádat. Další úkony a jejich ceny jsou smluvní a odvíjí se od dané situace a potřeb zákazníka. 
Informační povinnost: Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitele vyřizujeme telefonickou, či písemnou formou. V případě nespokojenosti se může spotřebitel obrátit na ČOI, nebo věc řešit občanskoprávní cestou, případně řešit jakoukoliv jinou zákonem stanovenou formou.